I LOVE ISHIGAKIJIMA GARLIC SHRIMP

I love garlic!!

I love shrimp!!

So Shrimp plate!!